2023. ÉVI ÉLELMISZER CSOMAG TÁMOGATÁS
ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
TÁMOGATÁS

 

Tisztelt Lakosság!
Az élelmiszer vásárlásra jogosító vásárlási utalvány benyújtására újra van lehetőség!
Támogatás iránti kérelem 2023. november 20.  és 2023. november 24. napja között nyújtható be

Ozora Község Önkormányzatánál (7086 Ozora, Szabadság tér 1.)

A kérelmek benyújtására nyitva álló határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek, a benyújtási határidő jogvesztő!

Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról, szociális ellátások

helyi szabályairól szóló 8/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelet értelmében

 

 

Kérelem

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Ozora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2023. (X. 19.) önkormányzati rendeletével módosította a köztisztaság fenntartásáról szóló 2/2021. (V. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltakat, mely módosítást követően az alábbi rendelkezések az irányadóak az avar és a kerti hulladék égetésére:

 

„24. §

(1)       Az avar és kerti hulladék (pl.: levelek, ágak, nyesedék, a továbbiakban együtt: zöld hulladék) ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben a komposztálás nem megoldható, úgy a zöld hulladék ártalmatlanításáról a kötelező közszolgáltatás keretén belül, illetve e rendeletben meghatározott módon történő égetéssel kell gondoskodni.

(2)      A lakóingatlanoknál és azok környezetében zöld hulladékot égetni kizárólag március 1. és április 30. napja, valamint szeptember 1. és november 30. napja között keddi és csütörtöki napokon lehet, 15:00 és 18:00 óra között. A füstképződés csökkentése érdekében a zöld hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(3)       Avart és kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa. Égetni kizárólag olyan területen lehetséges, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, illetőleg vagyoni- és környezeti kárt nem okozhat.

(4)       A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, és eloltható. Az égetés befejeztével a tüzet maradéktalanul el kell oltani, úgy, hogy a területen parázs ne maradjon.

(5)       Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális-, ipari eredetű, valamint veszélyes hulladékot (így műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait, ruhaneműt, kábeleket, vezetékeket, stb.).”

 

Tisztelettel kérjük a Lakosságot a fentiek betartására!

 

 

A támogatás iránti kérelem

2023. december 1. – 2023. december 15. napja,

valamint 2024. január 2. – 2024. január 15. napja közötti időszakban

nyújtható be.

 

Tisztelettel felhívjuk a Lakosság figyelmét arra, hogy a kérelmek benyújtására nyitva álló határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek,

a benyújtási határidő jogvesztő!

___________________________________________________________________________

 

Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről szóló 15/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint szabályozza a szociális célú tűzifa támogatás feltételeit:

 

Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az az igénylő, aki

a) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben meghatározott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

b) aki a lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesül,

c) aki az aktív korúak ellátásában részesül,

d) aki időskorúak járadékában részesülő személy,

e) aki az önkormányzatnál a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll, illetőleg

f) a településen élő, 70 év feletti nyugellátásban vagy életkorra tekintet nélkül egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek részére, akiknek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800%-át (így a 228.000,- Ft összeget) nem haladja meg.

A fenti jogosultságok feltétele, hogy a szociális célú tűzifa támogatást igénylő személy lakásában a tűzifával való fűtés lehetséges legyen és erről az igénylő írásban nyilatkozzon.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, aki az előző évben kapott szociális célú tűzifát nem saját célra hasznosította, másnak eladta vagy odaajándékozta.

A támogatás nem kérhető üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él.

Rendelet

Kérelem

 

ÉLELMISZERVÁSÁRLÁSRA JOGOSÍTÓ

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

TÁMOGATÁS

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az élelmiszer vásárlásra jogosító vásárlási utalvány
támogatás iránti
kérelem
2023. október 24. és 2023. november 6. napja között
nyújtható be
Ozora Község Önkormányzatánál
(7086 Ozora, Szabadság tér 1.).

 

A kérelmek benyújtására nyitva álló határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek,

a benyújtási határidő jogvesztő!

 

 

Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról, szociális ellátások helyi szabályairól szóló 8/2023. (V. 5.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint:

 

10. Élelmiszer csomag támogatás

 

 1. §

 

(1)       Az önkormányzat évi egy alkalommal (karácsony előtt) 5.000,- Ft értékű élelmiszervásárlásra jogosító vásárlási utalvány támogatást nyújt annak

 

a) a településen lakóhellyel rendelkező 70 év feletti nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap húszszorosát.

b) a településen lakóhellyel rendelkező, kiskorú gyermeket nevelő családok részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hússzorosát.

c) a településen lakóhellyel rendelkező, október hó első napján az önkormányzattal közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap hússzorosát.

 

(2)       A (1) bekezdés szerinti juttatásokat háztartásonként, egy jogcímen egy jogosult részére lehet megállapítani.

 

(3)       Az élelmiszer csomag támogatás kérelemre nyújtható, a kérelmet a tárgyév október 24. napjától kezdődően november 6. napjáig lehet benyújtani.

 

(4)       A kérelmek benyújtására nyitva álló határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek, a benyújtási határidő jogvesztő.

 

Kérelem

 • Kedvezményezett neve:
 • Pályázati felhívás neve, kódszáma:
 • Projekt azonosító száma:
 • Szerződött támogatás összege:
 • Támogatás mértéke:
 • A projekt tervezett befejezési dátuma:
 • Ozora Község Önkormányzata
 • Felelős állattartás elősegítése- 2021 MFP-FAE/2021
 • 3296213099
 • 1.153.896,- Ft
 • 100%
 • 2022.08.31