2023. ÉVI SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS  

 

A támogatás iránti kérelem

2023. december 1. – 2023. december 15. napja,

valamint 2024. január 2. – 2024. január 15. napja közötti időszakban

nyújtható be.

 

Tisztelettel felhívjuk a Lakosság figyelmét arra, hogy a kérelmek benyújtására nyitva álló határidőn túl benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek,

a benyújtási határidő jogvesztő!

___________________________________________________________________________

 

Ozora Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről szóló 15/2023. (X. 19.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint szabályozza a szociális célú tűzifa támogatás feltételeit:

 

Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az az igénylő, aki

a) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben meghatározott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

b) aki a lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesül,

c) aki az aktív korúak ellátásában részesül,

d) aki időskorúak járadékában részesülő személy,

e) aki az önkormányzatnál a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatotti jogviszonyban áll, illetőleg

f) a településen élő, 70 év feletti nyugellátásban vagy életkorra tekintet nélkül egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő személyek részére, akiknek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 800%-át (így a 228.000,- Ft összeget) nem haladja meg.

A fenti jogosultságok feltétele, hogy a szociális célú tűzifa támogatást igénylő személy lakásában a tűzifával való fűtés lehetséges legyen és erről az igénylő írásban nyilatkozzon.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, aki az előző évben kapott szociális célú tűzifát nem saját célra hasznosította, másnak eladta vagy odaajándékozta.

A támogatás nem kérhető üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él.

Rendelet

Kérelem